بالاترین عبادت تقویت انقلاب اسلامی است
انقلاب اسلامی، کنشگری تاثیر گذار در جهان امروز
نهاد علم تمدن ساز
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.