دیدار دکتر محمدباقر قالیباف با ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم
مردی در پی انقلاب آکادمیک اسلامی!
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.