هنر، ابزار جنگ نرم اصحاب حق و باطل
 
 
فلسفه تاریخ تشیع
استاد سیدمحمدمهدی میرباقری در این دوره به موضوعاتی از قبیل تعریف فلسفه تاریخ،مفهوم تکامل تاریخ،مراحل تاریخ،پایان تاریخ و ... می پردازند.