حکومت جهانی، محور هدم یا گسترش انقلاب اسلامی
خانواده ، مدرسه و مسجد سه راس مهم درکاهش آسیب های اجتماعی
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.