یوم‌الله روزی است که خداوند قدرت خود را نمایان می کند
متن پيشنهاد تکميلي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.