تغییر در حکمرانی جهانی بر محوریت معنویت عقلانی
لزوم قوی تر شدن در عرصه های مختلف
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.