متن پيشنهاد تکميلي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت
نشست علمی و رونمایی از پیشنهادات تکمیلی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.