حج، نماد اجتماع قلوب بر محور امام
جایگاه تفکرات فرهنگستان علوم اسلامی در ایران امروز
 
 
علم دینی
آنچه در این پرونده میخوانید دیدگاه صاحب نظران فرهنگستان علوم اسلامی قم در رابطه ی دین و علم می باشد.