کد مطلب: 803
چشم انداز
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۰
 
با استعانت از رب العالمين (جل جلاله)
و استمداد از ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشريف)
و تولی به ولايت مطلق ولی امر مسلمين

و با به كارگيری سازمانی:
ايمان،
تفكر،
و تلاش
           بسيجيان فرهنگی

و با برنامه‏ ريزی در مسير:
تحقق آرمان های مكتبی،
انجام مسئوليت الهی
و به ثمر نشاندن دستاوردهای پژوهشی
                  فرهنگستان علوم اسلامی

٭ «فرهنگستان علوم اسلامی با هويت:
     اسلامی
     انقلابی و فرهنگی
در چشم انداز بيست ساله
مركزی است:

با جايگاه اصلی پژوهشی:
 در تأسيس و ارائه:
                           فلسفه عمل اسلامی،
                           و روش های  جريان يافتن دين در تمام شئون حيات بشر
و مشاركت در تأسيس:
                            فلسفه های اسلامی مضاف
و مديريت مفهومی و منطقی در:
                            تحقيقات شبكه ای علوم نظري و كاربردی اسلامی
                            و طراحی برنامه های توسعه اسلامی
الگوبخش در تحقيقات جهان اسلام
 و تأثيرگذار بر تحقيقات جهان

 فرهنگستان علوم اسلامي در افق اين چشم انداز،
چنين ويژگی هايی خواهد داشت:
دست يافته به فلسفه شدن اسلامي مبتنی بر فلسفه نظام ولايت و از طريق آن:
          ـ دست يافته به روش استنباط احكام اجتماعی؛
          ـ دست يافته به روش علوم اسلامی در معادلات كاربردی؛
          ـ دست يافته به روش برنامه‌های پيشرفت و توسعه اسلامی؛
          ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم مربوط به تفقه دينی؛
          ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم كاربردی؛
          ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های برنامه ريزی توسعه اسلامی؛
          ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در تكامل تفقه دينی؛
          ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در معادلات كاربردی اسلامی؛
          ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقي طراحی برنامه‌های پيشرفت و توسعه اسلامی؛
          ـ «رسميت يافته به عنوان فرهنگستان علوم اسلامی با هويت ويژگی های ياد شده در اين چشم انداز»؛
          ـ رسميت يافته به عنوان مرجع مديريت مفهومی و منطقي طراحی ساختارهای نوين تمدن اسلامی و برنامه های
          پيشرفت و توسعه اسلامی در كشور؛
          ـ پذيرش يافته «توسط مراكز علمی و تحقيقاتی كشور» به عنوان مركز تأسيس و ارائه فلسفه عمل اسلامی در دفاع از
          دين حداكثری و روش های عام جريان يافتن دين در تمام شئونات حيات بشر در سطح جهان تشيع؛
         ـ الگوبخش نسبت به تحقيقات مراكز علمی و محققين جهان اسلام بر اساس تعاليم مذهب حقه جعفري اثنی عشری و
         مبتنی بر فلسفه عمل اسلامی؛
        ـ تأثيرگذار بر تحقيقات مراكز علمی و محققين جهان براساس علوم دينی و مجادله به نحواحسن و با توجه به مقتضيات
        زمان؛
        ـ برخوردار از نيروی انسانی توانا در توليد، تحقيق و ارائه فلسفه عمل اسلامي و روش های جريان يافتن دين در تمام شئون
        حيات بشر و توانا در مديريت تحقيقات و مهندسی توسعه اسلامی؛
       ـ برخوردار از مقدورات سياسی، فرهنگی و اقتصادی، متناسب با ويژگی های ذكر شده در سند چشم انداز.
Share/Save/Bookmark