عباس معلمی

مهندسی صنایع

moallemi95@gmail.com

 

مصطفی جمالی

دکتری مدرسی الهیات/سطح4 حوزه

ma.jamali313@gmail.com

 

عبدالعلی رضایی

دکتری مدیریت تحقیقات

raahbordi.foe@gmail.com