فرهنگستان علوم اسلامی قم 28 خرداد 1396 ساعت 14:24 http://isaq.ir/vdcgr3974ak9y.pra.html -------------------------------------------------- عنوان : امور رسانه -------------------------------------------------- متن : وظائف و مسئوليت ها محور اول: رصد و تهيه و ثبت اخبار و گردآوری اطلاعات اوليه نسبت به: فعاليت های درون دفتر (بخش های مختلف دفتر و افراد و عناصر اصلی و فعال دفتر)؛ مطالب منتشرشده در رسانه های مکتوب و مجازی درباره دفتر و فعاليت های آن (نقدها و شبهات و انعکاس اخبار وفعاليت ها)؛ مطالب منتشرشده در ساير رسانه ها درباره فعاليت افراد و جريان های اصلی همسو و مخالف در موضوعات مرتبط با گروه های دفتر در تعامل با مديران گروه های علمی. محور دوم: گزينش و اولويت بندی اخبار و اطلاعات نيازمند به انتشار و برنامه ريزی نحوه تنظيم و نشر آن (اعم از اخبار مربوط به درون دفتر، نسبت به دفتر، مرتبط با دفتر) در سامانه ای تعريف شده و تعامل با مديران دفتر. محور سوم: تنظيم و آماده سازی اخبار و اطلاعات و گزارش فعاليت های مورد نظر برای انتشار در سامانه ای تعريف شده (توليد تا ارزيابی) و در تعامل با مديران دفتر (اعم از مديران گروه های علمی، مديران ستادی، معاونت، هيئت مديره و رياست دفتر). محور چهارم: انتشار اخبار و اطلاعات و گزارش های فعاليت دفتر در انواع فضاهای رسانه ای دفتر (سايت، شبکه اجتماعی، سامانه پيامکی) و پيگيری انتشار آن در ساير رسانه های مرتبط و محيط های نمايشگاهی.