فرهنگستان علوم اسلامی قم 18 اسفند 1395 ساعت 13:00 http://isaq.ir/vdcebx8vijh87.9bj.html -------------------------------------------------- عنوان : چشم انداز -------------------------------------------------- متن : با استعانت از رب العالمين (جل جلاله) و استمداد از ولی الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشريف) و تولی به ولايت مطلق ولی امر مسلمين و با به كارگيری سازمانی: ايمان، تفكر، و تلاش بسيجيان فرهنگی و با برنامه‏ ريزی در مسير: تحقق آرمان های مكتبی، انجام مسئوليت الهی و به ثمر نشاندن دستاوردهای پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی ٭ فرهنگستان علوم اسلامی با هويت: اسلامی انقلابی و فرهنگی در چشم انداز بيست ساله مركزی است: با جايگاه اصلی پژوهشی:  در تأسيس و ارائه: فلسفه عمل اسلامی، و روش های جريان يافتن دين در تمام شئون حيات بشر  و مشاركت در تأسيس: فلسفه های اسلامی مضاف  و مديريت مفهومی و منطقی در: تحقيقات شبكه ای علوم نظري و كاربردی اسلامی و طراحی برنامه های توسعه اسلامی  الگوبخش در تحقيقات جهان اسلام  و تأثيرگذار بر تحقيقات جهان  فرهنگستان علوم اسلامي در افق اين چشم انداز، چنين ويژگی هايی خواهد داشت: دست يافته به فلسفه شدن اسلامي مبتنی بر فلسفه نظام ولايت و از طريق آن: ـ دست يافته به روش استنباط احكام اجتماعی؛ ـ دست يافته به روش علوم اسلامی در معادلات كاربردی؛ ـ دست يافته به روش برنامه های پيشرفت و توسعه اسلامی؛ ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم مربوط به تفقه دينی؛ ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های خاص علوم كاربردی؛ ـ توانا در مشاركت براي تأسيس فلسفه ها و روش های برنامه ريزی توسعه اسلامی؛ ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در تكامل تفقه دينی؛ ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقی تحقيقات شبكه ای در معادلات كاربردی اسلامی؛ ـ توانا در مديريت مفهومی و منطقي طراحی برنامه های پيشرفت و توسعه اسلامی؛ ـ رسميت يافته به عنوان فرهنگستان علوم اسلامی با هويت ويژگی های ياد شده در اين چشم انداز؛ ـ رسميت يافته به عنوان مرجع مديريت مفهومی و منطقي طراحی ساختارهای نوين تمدن اسلامی و برنامه های پيشرفت