فرهنگستان علوم اسلامی قم 28 خرداد 1396 ساعت 14:26 http://isaq.ir/vdccaxqo82bqx.la2.html -------------------------------------------------- عنوان : آموزش و ارتباطات فرهنگی -------------------------------------------------- متن : مأموريت: باتوجه به چشم انداز فرهنگستان علوم اسلامي قم در نسبت با انقلاب و نظام اسلامی و همچنين جايگاه حوزه و دانشگاه و نظام اجرائی کشور در تحقق انقلاب فرهنگی مورد نظر امام خمينی(ره) و همچنين تمدن نوين اسلامی مورد توجه رهبر معظم انقلاب، مأموريت واحد آموزش فرهنگستان علوم اسلامی قم را می توان اين گونه بيان نمود: ارتقاء سطح انگيزشی، بينشی و دانشی ـ مهارتی اعضاء فرهنگستان (اعم از هئيت علمی، پژوهشگران و دانش پژوهان) و زمينه سازی برای جذب اعضاء جديد با تأکيد بر حفظ و ارتقاء رابطه و جايگاه علمی اعضاء در حوزه، دانشگاه و بخش های پژوهشی -آموزشی وابسته به نهادهای اجرائی. سياست ها: - التزام نظری و علمی به آموزه های دين با قرائت انقلاب اسلامی و توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در جهت گيری ، اهداف، سياست و برنامه ريزی؛ - بهره مندی حداکثری از انديشه سيد منيرالدين حسينی الهاشمی(ره) در عين توجه به تجربيات ارزشمند در مقوله آموزش در حوزه و دانشگاه؛ - تأکيد بر حفظ ارتباط مستمر و ارتقاء اعتبار اجتماعی اعضاء در حوزه، دانشگاه و مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای اجرائی؛ - جذب اعضاء جديد با سطح تحصيلی مناسب (حداقل کارشناسی ارشد در دانشگاه و يا سطح سوم حوزه علميه)؛ - ارزيابی مستمر و حفظ روند بهبود کيفی در آموزش و پرهيز از روزمرگی و بی برنامگی. وظايف و مسئوليت ها: محور اول: زمينه سازی شناسايی و جذب دانش پژوه با آموزش های در سطح فرهنگ سازی عمومی؛ ـ طراحی و اجراء دوره های آموزشی، سيرها و حلقه های مطالعاتی و نشست ها و جلسات علمی ترويجی در ارتباط با طلاب و دانشجويان؛ ـ طبقه بندی و تشکيل پرونده اوليه علمی برای افراد مرتبط (به ويژه فعالان مستعد) و به ويژه با استفاده از شبکه ارتباطات مجازی دفتر. محور دوم: زمينه سازی ورود دانش پژوهان در گروه های علمی با آموزش های مقطع مقدمات؛ ـ تعامل با مديران گروه های علمی در مرحله گزينش و سپس ارزشيابی و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان؛ ـ تعامل با مديران گروه های علمی در طراحی و اجراء آموزش مباحث اختصاصی گروه های علمی؛ ـ طراحی و برگزاری کلاس های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه ها و اساتيد و دانش پژوهان. محور سوم: پرورش محققان و اساتيد مطلوب با آموزش های مقطع تخصصي و عالی؛ ـ تعامل با مديران گروه های علمی در مرحله گزينش اوليه و سپس ارزشيابی مستمر طول دوره و تکميل پرونده علمی دانش پژوهان و ارائه کارنامه مدارک نهايی پس از اخذ پايان نامه ...؛ ـ تعامل با مديران گروه های علمی در طراحی و اجراء مباحث اختصاصی گروه های علمی به صورت مستمر در طول دوره (انتخاب واحد ترم به ترم و کنترل روند اجراء آن در گروه ها)؛ ـ طراحی و برگزاری کلاس های مربوط به مباحث عمومی در تعامل با مديران گروه ها و اساتيد و دانش پژوهان. محور چهارم: زمينه سازی دانش افزايی و ارزيابی ارتقاء علمی هيئت علمی در تعامل با مسئول و دبير هيئت علمی. محور پنجم: برنامه ريزی و پيگيری اجرائی جهت دستيابی به متون و محتواهای آموزشی و تکميل سرفصل ها و منابع درسي در تعامل با مديران علمي و شورای آموزش و مستندسازی جلسات و فعاليت های آموزشی در تعامل با روابط عمومی. اهداف برنامه ای: ـ بلند مدت (۱۰ سال) ۱. تأسيس دانشکده ای با گرايش های تخصصی متناسب با موضوعات گروه های علمی فرهنگستان و موضوعات مورد تأکيد رهبر معظم انقلاب مانند الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني، علم ديني و تحول در علوم اسلامی، فلسفه کاربردی، کلام نوين اسلامی، فقه حکومتی، اخلاق اجتماعی و ...(در مقاطع تخصصی و عالی). ـ ميان مدت (۷ سال) پرورش و آموزش حداقل ۱۵ نفر از اعضای فعلی و تکميل روند آموزشی آن ها تا سطح هيئت علمی برای شکل گيری هيئت علمی تخصصی گروه های پنج گانه فرهنگستان علوم اسلامی قم. ـ کوتاه مدت (۳ سال) ـ توجه به پرورش و ايجاد بسترهای پرورشی برای دانش پژوهان فعلی فرهنگستان ـ جذب ۱۰ عضو جديد براساس شرايط جذب؛ ـ ساماندهی روند آموزش مباحث فرهنگستان با رجوع به اسناد به جای مانده از مرحوم استاد حسينی(ره) و اصلاح شيوه مواجهه با مباحث ايشان؛ ـ پيگيری براي بهبود وضعيت تحصيلی دانش پژوهان در رشته های مرتبط در حوزه و دانشگاه؛ ـ ارتقاء مهارت های آموزشی و پژوهشی دانش پژوهان با توجه ويژه به فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ـ پيگيری فرايند دانش افزايی اعضاء هيئت علمی؛ ـ طراحی و پياده سازی آموزش های لازم برای بخش ستادی فرهنگستان.